Информативен проспект

Информативниот проспект содржи целосни, точни и објективни податоци за Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд кои се потребни потенцијалниот член да донесе одлука за зачленување во НЛБ Пензиски фонд и потенцијалниот пензиониран член да склучи договор за програмирани повлекувања.

Информативен проспект 2017