Статут

Со одредбите на Статутoт се уредува работењето на НЛБ Пензиски фонд, правната положба на членовите и пензионираните членови на НЛБ Пензиски фонд и користење на правата што им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на НЛБ Пензиски фонд, начинот на прибирање на придонесите од членовите согласно Законот, инвестирање на средствата, правните односи на НЛБ Пензиски фонд со НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, како и други прашања од интерес за остварување на целите на НЛБ Пензиски фонд.

Превземи статут